Sfeerfoto van groene en zwarte olijven met plakjes chorizo van King Cuisine

Actievoorwaarden (Nederlands)

Onderstaande actievoorwaarden zijn van toepassing op de ‘King Clash of Tasty Food game’ (hierna te noemen ‘de Game’), georganiseerd door King Cusine B.V. (hierna te noemen King Cuisine), gevestigd te Tilburg.

 1. De Game mag gespeeld worden door personen die ouder zijn dan 6 jaar.
 2. Uitsluitend consumenten ouder dan 18 jaar, die in Nederland wonen en reeds klant van King Cuisine zijn (of zich aangemeld hebben om klant te worden) maken door deelname aan de Game kans op de hoofdprijs zoals beschreven in deze voorwaarden.
 3. Door deelname aan de Game verklaart Deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden. Deelnemers aan de Game maken uitsluitend kans op de, onder punt 5 genoemde, prijzen door deelname tussen 15 november 2014 en 1 december 2014.
 4. De Deelnemer die op 30 november 2014 (23:59 uur) bovenaan de highscore lijst van de Game staat wint de hoofdprijs, de nummer 2 op de highscore lijst wint de Tweede Prijs, de nummer 3 op de highscore lijst wint de Derde prijs.
 5. Het prijzenpakket is als volgt:
  De hoofdprijs:
  Een rondleiding en kook clinic voor twee personen in de keuken van King Cuisine (t.w.v. €1.000,-).
  Tweede prijs:
  Een pakket met mooie kookgerei (t.w.v. €150,-), waaronder een 5-delig messenblok van Diamant Sabatier Riyouri.
  Derde prijs:
  Een verwenpakket (t.w.v. €50,-).
 6. Voor 31 december 2014 zal King Cuisine contact opnemen met de winnaars en de prijzen uitreiken.
 7. Op de King Clash of Tasty Food pagina (www.kingcuisine.eu/game) is te allen tijde informatie over de Game te vinden. De actie geschiedt uit naam van King Cuisine. Voor vragen, eventuele klachten en opmerkingen over de Game kan de Deelnemer terecht op www.kingcuisine.eu/game of per email contact opnemen met King Cuisine.
 8. Deelnemer gaat er mee akkoord dat, als hij of zij de hoofdprijs wint, er beeldmateriaal van de uitreiking aan Deelnemer zal worden gemaakt. Dit beeldmateriaal mag King Cuisine gebruiken in het kader van promotionele doeleinden voor de Game .
 9. Deze actie geldt niet in combinatie met andere (kortings)acties van King Cuisine.
 10. Deelnemer garandeert dat alle door hem of haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn, alvorens deel te nemen aan de Game.
 11. King Cuisine heeft het recht om de Game, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen (bijvoorbeeld bij (een vermoeden van) fraude), zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens Deelnemers.
 12. King Cuisine zal de gegevens van de Deelnemers zonder hun goedkeuring niet gebruiken om de Deelnemer, als klant, te informeren over diensten en producten van King Cuisine. Als de Deelnemer dit echter wel op prijs stelt, kan dit telefonisch kenbaar worden gemaakt aan King Cuisine.
 13. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal een vervangende bepaling (door King Cuisine nader vast te stellen) gelden die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
 14. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Terms & Conditions (English)

Terms and conditions ‘King Clash of Tasty Food’

The following terms and conditions apply to the ‘King Clash of Tasty Food game’ (hereinafter ‘the Game’), organized by King Cuisine BV (hereinafter referred to as King Cuisine), located in Tilburg, The Netherlands.

 1. The game can be played by people who are older than 6 years.
 2. Only consumers aged over 18 years and are already a customer of King Cuisine (or have signed up to become customers) may win the prize as described in these terms and conditions by participating in the Game.
 3. By participating in the Game, Participant agrees to these terms and conditions. Participants in the game only have a chance of winning the grand prize, which is mentioned under point 5, by participating between 15 November 2014 and 1 December 2014.
 4. The Participant with the highest score on the Game’s leaderboard on 30 November 2014 (23:59) wins the grand prize, the number 2 on the leaderboard wins the second prize, the number 3 on the leaderboard wins the third prize.
 5. There are three prizes to be won:
  The grand prize 
  A tour and cooking clinic for two people in the kitchen of King Cuisine (at a value of €1.000,-).
  Second prize
  A package with beautiful cooking equipment (at a value of €150,-), including a 5-part knife block from Diamant Sabatier Riyouri.
  Third prize
  An indulgence set (at a value of  €50,-).
 6. Not later than 31 December 2014 King Cuisine will contact the winners and provide them with their prizes.
 7. Information about the Game is available on the website of King Cuisine (www.kingcuisine.eu/playgame) at any time. This promotion is done in the name of King Cuisine. For questions, complaints and/or comments about the Game, Participant can contact King Cuisine by email or by visiting King Cuisine’s website (kingcuisine.eu/playgame).
 8. Participant agrees that if he or she wins the grand prize, footage of the ceremony can be made, including footage of the Participant at that ceremony. This material may be used by King Cuisine for promotional purposes related to the Game.
 9. This offer can not be combined with other offers or promotions of King Cuisine.
 10. Participant warrants that all information provided by him or her is correct, up-to-date and complete before participating in the Game.
 11. King Cuisine has the right to terminate, suspend and/or modify the Game and/or modify the terms and conditions if circumstances so require (e.g. for (suspected) fraud). King Cuisine may do this in its sole discretion and without prior notice and is not in any way liable for damages to Participants.
 12. King Cuisine will not use the data of the Participants without their approval to inform participants, as customers, about services and products of King Cuisine. However, if the Participant would appreciate King Cuisine to do this, then the Participant can notify King Cuisine by phone.
 13. If one or more provisions of these terms and conditions are invalid or destroyed, a replacement provision (to be declared by King Cuisine) will apply that approximates the purpose and intent of the invalid provision as far as possible and is not invalid or voidable.
 14. These terms and conditions are governed by Dutch law.